Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky
  1. Domov
  2. Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

FAQ EVO

Ako upozorniť záujemcov/uchádzačov o zmene lehôt na zákazke alebo o úprave súťažných podkladov?

Pre odoslanie akéhokoľvek oznamu pre záujemcov/uchádzačov (napr. o zmene lehôt na zákazke, úprave súťažných podkladov, zverejnení nových dokumentov v menu Dokumenty zákazky) odporúčame verejným obstarávateľom/obstarávateľom použiť funkcionalitu „Oznámenie pre záujemcov/uchádzačov“, ktorá je prístupná v detaile zákazky (po kliknutí na názov zákazky). Táto funkcionalita je prístupná len pre zákazky v stave „Aktívna“ do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Odoslané oznámenie pre záujemcov/uchádzačov si môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ skontrolovať v menu Podané žiadosti.
Funkcionalita umožňuje notifikovať a odoslať prílohu aj s textom oznámenia všetkým záujemcom/uchádzačom, ktorí:

– majú väzbu na zákazku (napr. už raz predložili otázku, ponuku alebo všeobecnú žiadosť na danú zákazku) alebo
– majú aktivované notifikácie na danej zákazke.

Ako predložiť ponuku alebo žiadosť o účasť?

Pred predložením ponuky alebo žiadosti o účasť je potrebné vykonať nasledovné kroky:

1. vytvoriť a aktivovať účet na portáli ÚVO (Privátna zóna) a
2. vytvoriť a validovať hospodársky subjekt (ďalej len „HS“).
Pre predloženie ponuky alebo žiadosti o účasť je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre HS, za ktorý chce predložiť príslušnú žiadosť a aby daný HS bol OVERENÝ a AKTÍVNY.

HS v stave „Neoverený“ nemá možnosť predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť. Z uvedeného dôvodu je pri registrácii nového HS potrebné brať do úvahy čas potrebný na dokončenie validácie HS (doručenie validačného kódu) a registráciu vykonať v dostatočnom časovom predstihu pred zámerom predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť k vybranej zákazke.

Pre HS so schránkou na ÚPVS (www.slovensko.sk) aktivovanou na doručovanie odporúčame vykonať registráciu nového HS aspoň 2 pracovné dni vopred.
Pre HS, ktoré nemajú schránku na ÚPVS aktivovanú na doručovanie sú validačné kódy odosielané poštou doporučene. 

Ako skontrolovať stav odoslania ponuky alebo žiadosti o účasť?

Po odoslaní ponuky (žiadosti o účasť) je možné si skontrolovať stav ponuky (žiadosti o účasť) v zóne Záujemca/Uchádzač v menu Ponuka (Žiadosť o účasť).
Ak je stav ponuky (žiadosti o účasť) „odoslaná“, znamená to, že ponuka (žiadosť o účasť) bola korektne odoslaná verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi a bude mu po lehote na otváranie ponúk (žiadostí o účasť) sprístupnená.
Ak je ponuka (žiadosť o účasť) v stave „pripravovaná“, znamená to, že nebola odoslaná verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi a nebude mu po lehote na otváranie ponúk/žiadostí o účasť sprístupnená.

Ponuku (žiadosť o účasť) je možné predložiť len kým neuplynie lehota na predkladanie ponúk (žiadostí o účasť), ktorú určuje verejný obstarávateľ/obstarávateľ.

Správne vytvorenie zákazky zadávanej prostredníctvom IS EVO ver. 18.0

Ak používateľ vytvorí zákazku prostredníctvom ISZÚ, takto vytvorená zákazka je automaticky nastavená ako zákazka zadávaná iným systémom, nie prostredníctvom IS EVO ver. 18.0. Takto vytvorenú zákazku nie je možné konvertovať do IS EVO ver. 18.0. Správny spôsob založenia zákazky nájdete vo videonávode tu.

Aké sú požiadavky pre prácu s modernizovaným systémom EVO ver. 18.0?

– počítač s prístupom na Internet a kancelárske aplikácie,
Adobe Acrobat Reader DC.
– Podporované prehliadače:

– Microsoft Internet Explorer verzia 11 alebo vyšší,
– Microsoft Edge verzia 40 alebo vyšší,
– Mozilla Firefox verzia 57 alebo vyšší,
– GoogleChrome verzia 60 alebo vyšší,
– Safari verzia 12 alebo vyšší,
– Opera verzia 50 alebo vyšší.

Dôležité upozornenie pre účastníkov elektronickej aukcie

Za technickú chybu systému EVO počas elektronickej aukcie sa nepovažuje „zlyhanie počítača“ na strane uchádzača, ani zlyhanie internetového pripojenia na strane uchádzača, prerušenie dodávky elektrického prúdu a pod., ktoré spôsobia nefunkčnosť počítača uchádzača alebo jeho neschopnosť zúčastniť sa evoAukcie. Preto sa uchádzačom odporúča mať pripravené záložné riešenie v prípade takejto situácie.

Odporúčame uchádzačom, aby si pripravili záložný scenár pre prípad poruchy (záložný počítač, záložné internetové pripojenie, plne nabitá batéria v notebooku pre prípad výpadku dodávky elektrickej energie a pod.)

Odporúčame uchádzačom, aby počas priebehu elektronickej aukcie mali na pracovnej stanici spustené len nevyhnutné aplikácie a v záložkách internetového prehliadača otvorené len nevyhnutné webové stránky (ideálne len stránku s aktívnou aukčnou sieňou). Každá aplikácia či webová stránka, ktorá nie je potrebná pre samotnú účasť v elektronickej aukcii môže generovať v pozadí rôzne dodatočné požiadavky na zdroje pracovnej stanice, napr. sieťovú komunikáciu a pod., čo môže mať za dôsledok spomalenie odozvy pracovnej stanice alebo internetového prehliadača.

Ďalej odporúčame pred spustením elektronickej aukcie vypnúť alebo pozastaviť aktualizácie operačného systému.

Podpisovanie sprievodného listu k zákazke

Modernizovaná verzia systému EVO neposiela záujemcom certifikát elektronického podpisu pri registrácii do systému, pretože systém vytvorí sprievodný list, ktorý je automaticky podpísaný serverovým certifikátom systému EVO. K predloženej ponuke, žiadosti o účasť alebo návrhu sa vytvára v sprievodnom liste digitálny odtlačok použitím hashovacej funkcie SHA256. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ stanoví v súťažných podkladoch, čo má byť obsahom ponuky (žiadosti o účasť, návrhu) a či má byť podpísaná a akým spôsobom.

Je systém EVO ver. 18.0 bezplatný?

Všetky funkcionality systému EVO sú dostupné bezplatne pre všetkých používateľov – pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov, hospodárske subjekty aj kontrolné orgány.

Moment doručenia informácii v IS EVO ver. 18.0

V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. žiadosti, ponuky, návrhu, oznamu, rozhodnutia a iné).
Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu.

Úprava lehôt v IS EVO ver. 18.0

Ak potrebujete upraviť/predĺžiť lehoty (napr. lehotu na predkladanie ponúk) je potrebné upraviť lehotu v príslušnom riadku na požadovaný termín a následne stlačiť modré tlačidlo „Uložiť“.
Nastavenie lehôt sa nevykonáva cez červené tlačidlo „Zmeniť ostatné nastavenia“, nakoľko sa týmto vymažú už predložené ponuky na danej zákazke.
Pred zmenou nastavenia lehôt nezabudnite vytvoriť a odoslať „Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende“.

FAQ ET

Elektronický kontraktačný systém

– ET – Elektronické trhovisko
– OPEP – Obchodné podmienky elektronickej platformy
– TP – Trhový poriadok (1. časť OPEP)
– VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPEP)

Ako zmení EKS verejné obstarávanie?

Zásadne. Jednoduchosť, rýchlosť a transparentnosť všetkých procesov EKS je obrovským kvalitatívnym pozitívnym posunom vo verejnom obstarávaní. Je prirodzené očakávať významné kvantitatívne efekty v zmysle vyššieho počtu ponúk, nižších nákladov na realizáciu súťaže aj účasť v nej a v konečnom dôsledku nezanedbateľných úspor.

Aké produkty a služby sa obstarávajú cez ET?

Tovary a služby bežne dostupné na trhu, spĺňajúce definíciu § 2 ods. 5 písm. o) a ods. 6 a 7 ZVO. Zoznam najčastejšie obchodovaných položiek nájdete v štatistike obchodov EKS.

Je ET prepojené na ďalšie portály a registre verejnej správy?

Áno, najmä na Zoznam hospodárskych subjektov vedený na Úrade pre verejné obstarávanie.

Prečo sa používa pojem objednávateľ a nie pojem verejný obstarávateľ, obstarávateľ, osoba podľa § 7 zákona?

Zákazky cez ET môže zadávať nielen niektorá z povinných osôb podľa ZVO, ale aj ktokoľvek iný, kto sa ako objednávateľ zaregistruje a procesy ET bude využívať na zadávanie zákaziek. Objednávateľ je zastrešujúcim pojmom pre všetky tieto subjekty.

Aké sú minimálne technické požiadavky na klientský počítač?

Operačný systém (s aktuálnymi aktualizáciami):
– Platforma Microsoft Windows: MS Windows 7 a vyššie
– Platforma Google Android: Android 5.1.x Lollipop a vyššie
– Platforma Apple: iOS 10 a vyššie
– Platforma Linux: z dôvodu širokej množiny rôznych verzií sú distribúcie linuxu podporované len čiastočne
Prehliadače (aktuálne verzie):
– Microsoft Edge, Internet Explorer
– Mozilla Firefox
– Google Chrome
Ďalšie požiadavky:
– prehliadač so zapnutým JavaScript a cookies
– prehliadač bez prídavných zásuvných modulov (plug-in, add-on), ktoré modifikujú vykonávanie a renderovanie aplikácie alebo zasahujú do http headers
– OS bez vírusov, malware a spyware, ktoré zasahujú do http komunikácie
– prístup na internet bez blokovania alebo modifikovania http protokolu s terminovaním ssl spojenia na klientovi
– rozlíšenie obrazovky minimálne 1024 x 768 bodov
– prehliadač PDF súborov

Kde v OPEP nájdem informáciu o pracovnom čase ET?

Článok II. TP.

Obchodovanie

– ET – Elektronické trhovisko
– OPEP – Obchodné podmienky elektronickej platformy
– TP – Trhový poriadok (1. časť OPEP)
– VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPEP)
 
Je vhodné zadávať zákazku na poskytovanie poisťovacích služieb použitím ET?

Ak nie je možné poskytovať poisťovacie služby bez poznania konkrétneho klienta, zistenia jeho poistných potrieb a vyhodnotenia jeho individuálneho poistného rizika so zachovaním anonymnosti celého procesu zadávania zákazky, je potrebné použiť iné procesné nástroje, ktoré priliehavejším spôsobom reflektujú uvedené špecifiká.

Aké podmienky musí spĺňať moja kontraktačná Ponuka?

Návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny:
– musí mať formu kladného čísla
– nesmie byť rovný alebo vyšší ako je návrh najnižšej ceny predbežne akceptovanej Ponuky
– nesmie byť rovný alebo vyšší ako je návrh inej tým istým Dodávateľom skôr predloženej kontraktačnej Ponuky
– nesmie byť rovný ako je návrh inej skôr predloženej kontraktačnej Ponuky
 
Kontraktačná ponuka musí obsahovať vlastný návrh plnenia (VNP) vyhovujúci požiadavkám na VNP uvedených Objednávateľom v objednávke a v opisnom formulári predmetu zákazky ak Objednávateľ v súlade s OPEP požaduje VNP.

Som ako Dodávateľ oprávnený pred uplynutím lehoty opraviť svoju kontraktačnú Ponuku?

Áno, Dodávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk stiahnuť svoju kontraktačnú Ponuku a opraviť ju; to neplatí pre predbežne akceptovanú Ponuku.

Musím najprv použiť postup zadávania zákazky na ET podľa § 109 a následne podľa § 110 ZVO?

Z pohľadu Objednávateľa sú tieto postupy rovnocenné, rozdiel spočíva iba v tom, či sa objednávkový formulár vytvára s využitím obchodnej Ponuky z Katalógu ponúk alebo s využitím Opisného formulára z Knižnice.

Môžem ako poverená osoba za dodávateľa opraviť moju pôvodne predloženú ponuku z dôvodu omylu?

Nie. Opravu pôvodne predloženej ponuky môže realizovať za Dodávateľa iba registrovaný Dodávateľ (majiteľ PIN obálky), nie poverená osoba.

Vyhlásil som zákazku na ET, avšak po zazmluvnení som odstúpil od zmluvy z dôvodov na strane Dodávateľa. Ako môžem zabrániť jeho účasti na mojej zákazke pri opakovanom vyhlásení?

Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov týkajúcich sa neplnenia zmluvy Dodávateľom uvedené v čl. XVIII ods.7 TP a vystaví Dodávateľovi neuspokojivú referenciu, má Objednávateľ právo vylúčiť (systém znemožní predložiť Kontraktačnú ponuku) takéhoto Dodávateľa z účasti na zadávaní opakovanej zákazky (bezo zmien v Objednávkovom formulári postupom podľa § 110 ZVO).

Môže Objednávateľ neuzavrieť zmluvu z EKS ak sa zadávania zákazky zúčastní iba jeden Dodávateľ? Kde je táto možnosť v OPEP upravená?

Áno. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa pri vytváraní Objednávkového formuláru, že ak sa zadávania zákazky zúčastní iba jeden Dodávateľ, EKS označí zadávanie tejto zákazky za nedokonané a nedôjde k uzatvoreniu zmluvy. Táto možnosť je upravená v článku IX. ods. 12 TP.

Aký je presný postup obstarávania cez ET?

Postupy zadávania zákaziek na ET sú uvedené v článku XI a násl. v OPEP.

Ako možno vysvetliť predbežnú akceptáciu ponuky?

Predbežne akceptovaná ponuka je obchodná ponuka zverejnená na ET, ktorú ako ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou cenou predbežne akceptuje objednávateľ a použije ju na zadanie zákazky.

Aký je postup, ak sa chce dodávateľ zúčastniť v rovnakom čase viacerých aukcií?

1. Dodávateľ sa prihlási na stránke EKS.
2. Vyhľadá zákazku a otvorí detail zákazky.
3. V zákazke nájde tlačidlo “AUKČNÁ SIEŇ” a klikne naňho pravým tlačidlom myši.
4. Z možností vyberie voľbu “OTVORIŤ V NOVOM OKNE”, čím sa otvorí nové okno prehliadača so zobrazenou aukčnou miestnosťou.
5. Pre otvorenie ďalšej aukčnej siene je potrebné sa v pôvodnom okne vrátiť na prehľad prebiehajúcich obchodov a vyhľadať ďalšiu zákazku, otvoriť jej detail a postup zopakovať.
6. Otvorené samostatné okná prehliadačov s jednotlivými aukčnými miestnosťami si rozloží po obrazovke tak, aby sa neprekrývali a sleduje priebeh jednotlivých aukcií.

Ako zabezpečím finančnú kontrolu pred každou finančnou transakciou alebo pred uzavretím zmluvy na ET?

Do momentu vyhlásenia zákazky je možné všetku zadávaciu dokumentáciu ET (opisný formulár, objednávkové atribúty, objednávkový formulár, anonymný zmluvný formulár) predložiť na schvaľovanie, finančnú kontrolu alebo nevyhnutné úkony súvisiace s verejným obstarávaním.

Ako mám v pozícii Objednávateľa postupovať, ak v Katalógu ponúk nie sú žiadne použiteľné Obchodné ponuky a zároveň našim potrebám nevyhovuje ani žiadny Opisný formulár dostupný v Knižnici?

Možno v takomto prípade vytvoriť nový Opisný formulár, prejsť procesom Karantény a tento Opisný formulár použiť na vytvorenie Objednávky.

Ako máme obchodovať pohonné hmoty, keď pre určenie jednotkovej ceny za liter paliva sú často dôležité čísla na treťom desatinnom mieste a systém zobrazuje len čísla s 2 desatinnými miestami?

Pri predmetoch zákazky, kde sú kľúčové čísla na treťom a ďalších desatinných miestach, je vhodné v objednávkovom formulári zvoliť vyššiu jednotku. Teda nie liter, ale hektoliter. Nie kilogram, ale tona a pod.

Prečo elektronická aukcia nezačne v niektorých prípadoch 15 minút po uplynutí min. 72, resp. až min. 240 hodinovej lehoty na predkladanie ponúk?

Nakoľko podľa § 54 ods. 9 ZVO elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako 2 pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.

Registrácia

– ET – Elektronické trhovisko
– OPEP – Obchodné podmienky elektronickej platformy
– TP – Trhový poriadok (1. časť OPEP)
– VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPEP)
 
Zverejňujú sa na EKS údaje, ktoré zadávam pri registrácii ako Dodávateľ?

Áno, vytvorené a potvrdené údaje sa zverejnia v osobnom profile Dodávateľa.

Je možné použiť na identifikáciu a autentifikáciu občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom?

Na účely identifikácie a autentifikácie používateľov EKS je možné pri prihlasovaní použiť aj občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom.

Ako si môžem zmeniť registračné údaje na ET?

Návrh na zmeny registračných údajov môžete podať elektronicky prostredníctvom formulára „Žiadosť na zmenu údajov“, ktorý nájdete v časti „Osobné nastavenia“.

Pri poverených osobách by mohla byť možnosť zadať viac e-mailových adries kvôli notifikáciám, aby daný človek mohol sledovať súťaž aj napr. na firemnom a osobnom e-mailovom účte, alebo ešte bežnejší prípad, vo väčších organizáciách vo vzťahu nadriadený a podriadený pracovník.

Ide o štandardný nástroj e-mailového účtu klienta, tzn. že je potrebné si túto funkciu nastaviť v rámci vlastného e-mailového účtu pomocou návodu, alebo sa obráťte na vášho informatika.

Aký je postup pri registrácii Dodávateľa?

Postup je uvedený v čl. IV TP (viď. video “Registrácia dodávateľ” v sekcii Informácie – Podpora – Videá https://www.eks.sk/Stranka/VideoPrehlad).

Zverejňujú sa na EKS údaje, ktoré zadávam pri registrácii ako Dodávateľ?

Áno, vytvorené a potvrdené údaje sa zverejnia v osobnom profile Dodávateľa.

Ak som Dodávateľ a nie som zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, môžem sa zaregistrovať na EKS?

Áno, registrácia je možná aj bez zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Na predkladanie ponúk je ale už zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov nevyhnutnou podmienkou.

Ako podnikateľ, ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, musím sa samostatne registrovať v EKS?

Áno.

Je možné, aby sa uchádzač zaregistroval opakovane pod iným identifikátorom?

Nie, opakovanú registráciu systém neumožňuje.

Aký je postup pri registrácii objednávateľa?

Článok V. TP. (viď. video “Registrácia objednávateľ” v sekcii Informácie – Podpora – Videá https://www.eks.sk/Stranka/VideoPrehlad).

Ak ako verejný obstarávateľ zadávam zákazku s využitím ET a súčasne som aj v postavení záujemcu alebo uchádzača, musím sa registrovať dvojako?

Áno, musím sa samostatne zaregistrovať ako objednávateľ a samostatne zaregistrovať ako dodávateľ.

Ako si môže dodávateľ vytvoriť ďalšie prístupy pre poverené osoby?

Dodávateľ v ľavej hornej časti používateľského menu kliknutím na svoje obchodné meno zvolí možnosť „Poverenia“. Následne zvolí možnosť „Pridať používateľa“. Potvrdením akcie udelí poverenie majiteľovi zadanej e-mailovej adresy pre konanie v mene daného dodávateľa.
Ak osoba so zadanou e-mailovou adresou nie je v systéme zaregistrovaná ako verejnosť, bude tejto osobe zaslaná na uvedenú e-mailovú adresu pozvánka pre zaregistrovanie sa v systéme EKS. Po následnom úspešnom vykonaní registrácie osoby je jej pridelené poverenie.
Ak osoba so zadanou e-mailovou adresou je v systéme zaregistrovaná ako verejnosť, bude tejto osobe zaslaná na uvedenú e-mailovú adresu informácia o pridelení poverenia konať v mene dodávateľa.
Poverená osoba môže vykonávať všetky úkony v mene daného dodávateľa. Pridelené poverenie je aj následne možné odobrať.

Ako si môže objednávateľ vytvoriť ďalšie prístupy pre poverené osoby?

Objednávateľ v ľavej hornej časti používateľského menu kliknutím na svoje obchodné meno zvolí možnosť „Poverenia“. Následne zvolí možnosť „Pridať používateľa“. Potvrdením akcie udelí poverenie majiteľovi zadanej e-mailovej adresy pre konanie v mene daného objednávateľa.
Ak osoba so zadanou e-mailovou adresou nie je v systéme zaregistrovaná ako verejnosť, bude tejto osobe zaslaná na uvedenú e-mailovú adresu pozvánka pre zaregistrovanie sa v systéme EKS. Po následnom úspešnom vykonaní registrácie osoby je jej pridelené poverenie.
Ak osoba so zadanou e-mailovou adresou je v systéme zaregistrovaná ako verejnosť, bude tejto osobe zaslaná na uvedenú e-mailovú adresu informácia o pridelení poverenia konať v mene objednávateľa.
Poverená osoba môže vykonávať všetky úkony v mene daného objednávateľa. Pridelené poverenie je aj následne možné odobrať.

Aký je postup, ak registrovaný používateľ zabudne heslo?

V prípade, ak si nepamätáte vaše heslo, postup pre vygenerovanie nového je nasledovný:
V pravom hornom rohu zvoľte možnosť Prihlásenie
Následne zvoľte možnosť: Zabudol som heslo
Zadajte vaše Používateľské meno, opíšte text z obrázku a zvoľte možnosť Zaslať
Systém na vašu e-mailovú adresu (zadanú pri registrácii v EKS) odošle aktivačnú linku pre zmenu hesla

Ako si registrovaný používateľ môže zmeniť heslo?

Možnosť zmeniť si heslo nájdete po prihlásení v pravom hornom rohu kliknutím na vaše meno prípadne na názov vášho obchodného mena a zvolením možnosti „Osobné nastavenia“.

Aký je postup pri zmene osobných nastavení dodávateľa?

Možnosť zmeniť Osobné nastavenia dodávateľa nájdete po prihlásení v ľavej hornej časti používateľského menu kliknutím na názov vášho obchodného mena a zvolením možnosti „Nastavenia dodávateľa“.
Môžete si zmeniť kontaktné údaje, DIČ, IČ DPH a IBAN.

Aký je postup pri zmene osobných nastavení objednávateľa?

Možnosť zmeniť Osobné nastavenia objednávateľa nájdete po prihlásení v ľavej hornej časti používateľského menu kliknutím na názov vášho obchodného mena (druhý v poradí) a zvolením možnosti „Nastavenia objednávateľa“.
Môžete si zmeniť kontaktné údaje, DIČ, IČ DPH, IBAN a druh povinnej osoby a ďalšie údaje.

Opisný formulár, ponuka, objednávka

– ET – Elektronické trhovisko
– OPEP – Obchodné podmienky elektronickej platformy
– TP – Trhový poriadok (1. časť OPEP)
– VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPEP)

Aké zmeny môžem vykonať v Opisnom formulári vybranom z Knižnice?

V skopírovanom opisnom formulári je možné vykonať akúkoľvek zmenu. Po vykonaní zmeny bude Opisný formulár opäť zaradený do procesu Karantény.

Ako sa vytvára Objednávkový formulár?

Pri postupe podľa § 109 ZVO sa vytvára výberom predbežne akceptovanej Ponuky z Katalógu ponúk a doplnením Objednávkových atribútov, pri postupe podľa § 110 ZVO použitím niektorého z Opisných formulárov z Knižnice a doplnením Objednávkových atribútov.

Týka sa mňa ako Dodávateľa pri predložení kontraktačnej Ponuky rozpor uplatnený k Opisnému formuláru, ktorý bol podkladom k vyhláseniu zákazky – Objednávkový formulár?

Uplatnenie rozporu nebráni používaniu takéhoto Opisného formuláru pri vytváraní Objednávky. Prípadné akceptovanie uplatneného rozporu je na posúdení Objednávateľa. Dodávateľ predkladá kontraktačnú Ponuku len na základe Opisného formuláru (neberie do úvahy podaný rozpor, ak ho Objednávateľ neakceptoval a nezapracoval do Opisného formuláru).

Čo mám uviesť do funkčnej špecifikácie v Opisnom formulári?

Funkčná špecifikácia slúži na vyjadrenie funkcie alebo účelu predmetu zákazky. Odporúčame použitie kratších formulácií.

Čo sú kľúčové slová v Opisnom formulári?

Kľúčové slová majú za účel v skratke vyjadriť stručný opis predmetu zákazky, pri komplikovanom predmete je vhodné vložiť viacero kľúčových slov a oddeliť ich čiarkou. Zároveň umožňujú fulltextové vyhľadávanie Opisných formulárov.

Aké účinky má zverejnenie mojej obchodnej Ponuky?

Zverejnená obchodná Ponuka je návrhom na uzavretie zmluvy voči vopred neurčenému Objednávateľovi, za podmienok a spôsobom podľa ZVO a OPEP.

Upozorní ma systém na zlé zadanie CPV alebo druhu pri všeobecnej špecifikácii predmetu zákazky?

Systém upozorní používateľa hláškou „Prvé CPV nezodpovedá vybranému druhu“ v prípade, ak zadané CPV nekorešponduje so zadaným druhom, napríklad CPV – služba, druh – tovar.

Môžem do Opisného formulára uviesť konkrétnu adresu sídla Objednávateľa?

Konkrétnu adresu sídla Objednávateľa nie je možné uvádzať do Opisného formulára, miesto dodania/plnenia sa vypĺňa priamo v Objednávkovom formulári, nie v opise predmetu zákazky.

Ako postupovať pri vypĺňaní Opisného formuláru?

Opisný formulár musí byť vyplnený jednoznačne, úplne a nestranne. V predmete opisu zákazky a v prílohe nesmú byť zverejnené informácie o Objednávateľovi alebo Dodávateľovi. Do Opisného formulára nie je možné vkladať konkrétne webové odkazy.

Idem z Fondov EÚ nakupovať ubytovanie a stravovanie pre účastníkov konferencie. Ako mám správne postupovať, ak ide o takúto kombináciu služieb?

Objednávateľ musí prihliadať na to, že kombináciu týchto služieb môže poskytnúť iba Dodávateľ s príslušnou viazanou živnosťou. Odporúčame preto pri zadávaní takejto zákazky do Opisného formuláru v časti Osobitné požiadavky na plnenie uviesť podmienku, že Dodávateľ musí disponovať oprávnením prevádzkovať viazanú živnosť v rozsahu: ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3., v kempingoch triedy 3. a 4., čo si Objednávateľ overí po uzatvorení zmluvy, pričom nesplnenie tejto požiadavky Objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

Podľa mňa služby v jednom opisnom formulári nie sú bežne dostupné na trhu. Prečo správca EKS pustil takýto Opisný formulár na ET?

Na ET je k dispozícii možnosť využitia inštitútu Karantény. Každý Opisný formulár je zaradený do procesu Karantény, počas ktorej každý môže voči tomuto Opisnému formuláru uplatniť Rozpor. Správca EKS nevyberá, ktoré Opisné formuláre „vpustí“ na ET, okrem Opisných formulárov, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo dobrou praxou.

Ako sa vytvára obchodná Ponuka?

Postup je uvedený v čl. VII TP (viď video “Obchodná ponuka” v sekcii Informácie – Podpora – Videá – Elektronické trhovisko na www.eks.sk tu: https://www.eks.sk/Stranka/VideoPrehlad).

Aký postup zvoliť pri vytváraní Opisného formuláru?

Postup je uvedený v čl. VI. TP.

Prečo systém označuje v položke v časti „Technické vlastnosti“ pri zadávaní hodnôt chybne vyplnený Opisný formulár?

Pri určitej vlastnosti je možné zadať minimálnu a zároveň maximálnu hodnotu (od – do) alebo presnú hodnotu. Pri zadaní presnej hodnoty nemožno zadať súčasne aj minimálnu a/alebo maximálnu hodnotu a opačne. Ak sa zadá minimálna hodnota, maximálna hodnota alebo ich kombinácia, nemožno už zadať presnú hodnotu.

V časti položky „Technické vlastnosti“ Opisného formuláru sú dve sekcie. Podľa vysvetliviek k týmto 2 sekciám, pri prvej sekcii sa majú zadávať požiadavky, ktoré sa dajú vyjadriť číselnými hodnotami a pri druhej sekcii požiadavky, ktoré sa dajú vyjadriť iba textom (nie číselne). Ako sa má postupovať pri obstarávaní služieb, kde sa nedajú použiť žiadne číselné hodnoty?

V takomto prípade sa vyplní iba druhá sekcia, kde sa opis predmetu zákazky opisuje slovne.

Ako postupovať pri opise technických vlastností, ktoré sa nedajú vyjadriť číselne, ak sa nedá pri ucelenom bloku textu zadať jednoznačný názov k týmto špecifikáciám? Ide najmä o služby.

V takomto prípade možno v prvom poli, kde sa má zadať názov, opakovať názov položky a podrobný opis uviesť v druhom poli „Hodnota / charakteristika“.

Je možné, že nejaké opisné formuláre nebudú uverejnené na EKS?

Správca si vyhradzuje právo nezaradiť do Knižnice Opisných formulárov taký Opisný formulár, ktorý nie je v súlade s dobrými mravmi alebo dobrou praxou vo verejnom obstarávaní.

Aké prílohy je možné vkladať do Opisného formuláru?

Podmienky nájdete v čl. VI ods.8 TP.

Ako mám chápať pomocný text k položke Maximálna výška zdrojov pri vytváraní objednávkového formuláru, kde sa okrem iného uvádza: Ak nie ste platcom DPH, uveďte celkovú cenu s DPH s prihliadnutím na možnosť, že Dodávateľom môže byť aj neplatca DPH.

Podobne ako pri zadávaní podlimitných zákaziek mimo zákaziek zadávaných podľa § 109 až 111 ZVO je Objednávateľ povinný zohľadňovať aj to, že ponuky na danú zákazku môžu dať platitelia DPH ako aj neplatitelia DPH. Položka „Maximálna výška zdrojov“ pri vytváraní objednávkového formuláru teda pre Objednávateľa, ktorý nie je platiteľom DPH, predstavuje maximálny rozpočet (rozpočtovú alokáciu celkom, vrátane DPH). Nejde o predpokladanú hodnotu zákazky.

Čo je to CPV kód?

CPV je spoločný slovník obstarávania, jediný klasifikačný systém verejného obstarávania používaný pri opise predmetu zákazky.

Zmluva

– ET – Elektronické trhovisko
– OPEP – Obchodné podmienky elektronickej platformy
– TP – Trhový poriadok (1. časť OPEP)
– VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPEP)

Vzťahuje sa Register partnerov verejného sektora aj na obchodovanie na ET?

Ak v Momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“), zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS, Zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť Zmluvy podľa týchto VZP tým nie sú dotknuté.

Je možné na trhovisku uzatvoriť rámcovú dohodu?

Áno, pričom osobitné ustanovenia o rámcovej dohode sú uvedené v čl. XVI VZP.

Sme povinní počas trvania rámcovej dohody uzatvorenej na ET prehodnocovať cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov?

Áno (viď čl. XVI bod 16.1.8. VZP).

Čo znamená čiastková výzva?

Definícia je uvedená v čl. II VZP.

Môžem odstúpiť od zmluvy v prípade preukázania, že na trhu je omnoho lacnejší predmet zákazky?

Obsahom rôznych nástrojov edukačného charakteru zverejnených na EKS sú dôrazné upozornenia na možnosť a správnosť využitia inštitútu „maximálna výška zdrojov“. Najskôr je potrebné zistiť, za koľko sa na trhu predmet zákazky ponúka a zákazku je potrebné vyhlásiť s týmto finančným limitom. Za týchto okolností je vylúčené, aby na ET bola uzavretá Zmluva s vyššou hodnotou, ako určil Objednávateľ.

Kde v systéme pri zadávaní zákaziek je priestor na interné schvaľovacie procesy vo vzťahu k zmluve, ktorá sa uzatvorí po skončení zadávania zákazky?

Zmluva na ET je generovaná automaticky v elektronickej forme po uplynutí min. 72 hod., resp. až min. 240 hod. lehota na predkladanie ponúk, prípadne po uskutočnení elektronickej aukcie. Odporúčame zmeniť vaše interné postupy a schvaľovanie vztiahnuť na vytvorený Objednávkový formulár – pred vyhlásením zákazky na ET,čo podporuje aj samotné ET tým, že umožňuje tlač Objednávkového formulára s poliami poskytujúcimi priestor pre podpisovanie v rámci schvalovacieho procesu.

Obstarávame projekt spolufinancovaný z fondov EÚ. Riadiaci orgán určil v Príručke pre žiadateľa, aby zmluva obsahovala určité ustanovenia. Ako ich máme zakomponovať do objednávky, keď do textu zmluvy ani VZP sa nedá zasahovať?

Na tento účel slúžia Osobitné požiadavky na plnenie v Opisnom formulári. Možno teda dopĺňať ustanovenia VZP, ale nie ich meniť alebo nahrádzať. Osobitné požiadavky na plnenie nesmú byť v rozpore alebo konflikte so VZP.

Pri eurofondových projektoch sa na uzavretie zmluvy vyžaduje súhlas daného riadiaceho orgánu. Zmluva sa ale na trhovisku uzatvára automaticky po ukončení procesu zadávania zákazky. Ako máme potom plniť povinnosti voči riadiacemu orgánu?

Osobitné ustanovenia o zákazkách financovaných z fondov EU sú upravené v článku XV. VZP.

Ako mám chápať pojem dielo podľa VZP? Predsa dielo je zväčša vykonávané na „zákazku“, podľa konkrétnych požiadaviek a teda nespĺňa požiadavku bežnej dostupnosti a nemalo by sa obchodovať na ET.

Ako je uvedené v definícii diela podľa bodu 2.1 VZP, dielom na účely VZP je:
„Na trhu bežne dostupné:
– (i) zhotovenie určitej hmotnej veci,
– (ii) montáž určitej hmotnej veci,
– (iii) údržba,
– (iv) vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci, alebo,
– (v) hmotne zachytený výsledok inej činnosti Dodávateľa, ktoré je predmetom Zákazky a je charakterizované príslušnou Špecifikáciou v Zmluve.“
Pri posudzovaní, či zadať zákazku na zhotovenie diela s využitím ET, treba zohľadňovať § 2 ods. 5,6,7 ZVO, obsah VZP a rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie.

Aká je doba platnosti zmlúv uzatváraných na ET? V OPEP to nie je uvedené a pri vypĺňaní objednávky nie je pole, kde by sa to dalo uviesť.

Vzhľadom na povahu zákaziek obchodovaných na ET je pre plnenie zmluvy kľúčový údaj o lehote plnenia, ktorý sa stáva súčasťou zmluvy. Niektoré zmluvné ustanovenia sa aplikujú ale aj po uplynutí lehoty plnenia (napr. záruka, autorské práva a práva priemyselného vlastníctva a pod.). Určenie platnosti zmluvy uzatvorenej na ET tak nie je potrebné uvádzať v objednávkovom formulári.

Sme obec. Systém zasiela uzavretú zmluvu na zverejnenie v CRZ. Znamená to, že už nemusíme zverejňovať zmluvu zverejnením na vlastnej webstránke?

Nie. Ak ide o povinnú osobu, ktorá zverejňuje zmluvy inak ako v CRZ (ide najmä o Národnú banku Slovenska a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť), je táto povinná osoba naďalej povinná dodržiavať povinnosti podľa § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona o slobode informácií. Teda zmluvu uzavretú na ET zverejniť aj na svojom webovom sídle, alebo, ak webové sídlo nemá, na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku.

Aké sú dôvody na odstúpenie od zmluvy?

Dôvody sú uvedené v čl. XVIII VZP.

Kde v OPEP je uvedené, že dodávateľ môže plniť skôr, ako pred dohodnutou dobou plnenia?

V čl. VIII ods. 8.2 VZP.

Aký je maximálny počet znakov pri vypĺňaní jednotlivých polí Opisného formuláru:

– Názov – 300 znakov
– Kľúčové slová – 1024 znakov
– Funkcia – 600 znakov
– Technické vlastnosti – 600 znakov
– Názov (v časti osobitné požiadavky na plnenie) – 600 znakov
Počet riadkov a položiek v Opisnom formulári je neobmedzený.

Zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska

– ET – Elektronické trhovisko
– OPEP – Obchodné podmienky elektronickej platformy
– TP – Trhový poriadok (1. časť OPEP)
– VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPEP)

Kedy je Dodávateľ zaradený na zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska?

Ak má Dodávateľ alebo v prípade Dodávateľa, ktorým je skupina dodávateľov, aspoň jeden z členov takejto skupiny dodávateľov, v období 12 kalendárnych mesiacov vystavené najmenej tri účinné neuspokojivé referencie od najmenej dvoch rôznych Objednávateľov, EKS zaradí tohto Dodávateľa a všetky skupiny dodávateľov, ktorých členom je tento Dodávateľ, do zoznamu negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska na dobu 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tretej neuspokojivej referencie, a to aj opakovane, na základe ďalších najmenej troch vystavených účinných neuspokojivých referencií od najmenej dvoch rôznych Objednávateľov.

Môže Objednávateľ vylúčiť z obstarávania Dodávateľa, ktorý je na zozname negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska?

Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu, že zmluva na ET bola uzatvorená s Dodávateľom alebo skupinou Dodávateľov, ktorý je na zozname negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska, je oprávnený vylúčiť prostredníctvom EKS Dodávateľa zaradeného na zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov z účasti na zadávaní tejto zákazky. Pojednáva o tom čl. XVIII ods. 8 TP.

Ako má postupovať Dodávateľ pri zákazkách vyhlasovaných Objednávateľom, ktorý neuhrádza svoje záväzky?

Dodávateľ je oprávnený si vytvárať na EKS individuálny zoznam nežiadúcich Objednávateľov, ktorí opakovane (2 a viackrát) neuhrádzajú záväzky po lehote splatnosti. Na individuálny zoznam nežiadúcich Objednávateľov je možné pridať objednávateľa kliknutím na obchodné meno v ľavej hornej časti používateľského menu a následnom otvorení “Nastavenia dodávateľa”, kde sa v sekcii “Individuálny zoznam nežiadúcich objednávateľov” nachádzajú funkcionality pre výber objednávateľa a jeho zaradenie či vyradenie zo zoznamu.

Aké dôsledky má zaradenie Objednávateľa na individuálny zoznam nežiadúcich Objednávateľov?

Toto zaradenie sa uskutočňuje na obdobie 6 mesiacov, pričom o zaradení na individuálny zoznam nežiadúcich Objednávateľov EKS daného Objednávateľa oboznámi. EKS neumožní Objednávateľovi označiť ako predbežne akceptovanú ponuku Dodávateľa, ktorý daného Objednávateľa zaradil na individuálny zoznam nežiadúcich Objednávateľov.

Manažment obchodných prípadov (MOP)

Funkcionalita Manažment obchodných prípadov (MOP) umožňuje manažovanie obchodných prípadov, to znamená priraďovanie a odoberanie obchodných prípadov povereným osobám.

Objednávateľ využitím MOP môže efektívne riadiť zobrazovanie, prístup a notifikácie k jeho zákazkám a k priebehu obchodovania.
Dodávateľ využitím MOP môže efektívne riadiť zobrazovanie, prístup a notifikácie k jeho ponukám, zákazkám, o ktoré sa uchádza a zároveň tak aj k priebehu obchodovania.
 
Zapnutie / vypnutie MOP

Po prihlásení je potrebné si zapnúť funkcionalitu Manažment obchodných prípadov, ktorá sa nachádza v osobných nastaveniach objednávateľa respektíve dodávateľa, ktoré sa zobrazí kliknutím na obchodné meno v ľavej hornej časti používateľského menu a následnym ovorením Nastavenia objednávateľa respektíve Nastavenie dodávateľa. Zapnutie manažmentu obchodných prípadov sa vykoná zakliknutím tejto funkcionality.Zapnutie tejto funkcionality je potrebné potvrdiť tlačidlom „Uložiť“. Všetky zmeny sa prejavia až po odhlásení a opätovnom prihlásení vás a všetkých poverených osôb. Zapnutím MOP dôjde ku sprístupneniu funkcií pre priradenie zákaziek alebo ponúk povereným osobám. Existujúce zákazky a ponuky budú priradené hlavnému subjektu a zároveň povereným osobám, ktoré ich zadali do systému alebo sa zúčastnili obchodovania.

Novovytvorené zákazky a obchodné ponuky sú priradené na hlavný subjekt a vlastníka zákazky alebo ponuky. V priebehu obchodovania je zákazka, o ktorú sa uchádza dodávateľ priradená hlavnému subjektu a zároveň vlastníkovi prvej predloženej ponuky na zákazke.

Po prihlásení bude mať hlavný subjekt sprístupnené menu „Manažérske funkcie“, ktoré na strane objednávateľa budú obsahovať „Manažment zákaziek“ a na strane dodávateľa „Manažment obchodných ponúk“ a „Manažment zákaziek“.Vypnutie manažmentu obchodných prípadov je možné vykonať v osobných nastaveniach hlavného subjektu – objednávateľa alebo dodávateľa. Vypnutie manažmentu obchodných prípadov sa vykoná odkliknutím tejto funkcionality. Vypnutie je potrebné potvrdiť tlačidlom „Uložiť“. Všetky zmeny sa prejavia až po odhlásení a opätovnom prihlásení vás a všetkých poverených osôb.

Vypnutím dôjde ku zrušeniu funkcií priradenia vašich obchodných prípadov povereným osobám. Obchodné prípady budú následne sprístupnené všetkým vašim povereným osobám. Nastavenie oprávnení na zákazkách a ponukách bude uvedené do pôvodného stavu, tak ako bolo pred zapnutím funkcionality MOP.

Pri opätovnom zapnutí funkcionality MOP dôjde ku sprístupneniu funkcií pre priradenie zákaziek a ponúk povereným osobám ako pri prvotnom zapnutí funkcionality MOP.
 
Správa priradenia oprávnení k zákazkám a ponukám MOP

V menu „Manažérske funkcie“ v jednotlivých záložkách sa zobrazuje správa priradení zákaziek alebo ponúk povereným osobám.Akciu priradenia obchodného prípadu vykonáte v detaile zákazky alebo ponuky. Do detailu sa môžete dostať priamo kliknutím na identifikátor v prehľade „Manažment zákaziek“ alebo „Manažment obchodných ponúk“, alebo v spodnej časti detailu konkrétnej zákazky alebo ponuky v prehľade svojich zákaziek alebo ponúk.

Pomocou tlačidla „Pridať priradenie“ v detaile zákazky alebo ponuky vykonáte akciu priradenia obchodného prípadu vašej poverenej osobe.Kliknutím na tlačidlo sa zobrazí formulár pre zadanie dátumu platnosti a výberu poverenej osoby. Po zadaní je potrebné akciu uložiť.Po zadaní priradenia obchodného prípadu poverenej osobe, hlavný subjekt vidí prehľad priradených zákaziek alebo ponúk v menu „Manažérske funkcie“ v jednotlivých záložkách. Zákazky a ponuky je možné pridať neobmedzenému počtu poverených osôb.Poverená osoba vidí len svoje priradené obchodné prípady a vie sa zúčastniť na ich obchodovaní.

Poverená osoba, ktorá nemá vytvorené priradenie na konkrétny obchodný prípad, danú zákazku alebo ponuku nevidí, nevie ju spravovať a nevie sa zapojiť do priebehu obchodovania. V prípade, ak sa poverená osoba dodávateľa pokúsi predložiť v prehľade obchodov ponuku na zákazku patriacu inej poverenej osobe, ktorá má vytvorené priradenie na túto zákazku, systém poverenú osobu upozorní, že na predloženie ponuky nemá oprávnenie.Poverenej osobe je možné upraviť platnosť priradenia v prehľade priradenia obchodných prípadov v menu „Manažérske funkcie“ v jednotlivých záložkách alebo v detaile konkrétneho obchodného prípadu kliknutím na možnosť „Upraviť“.

Nastavením „Platnosti do“ je možné zrušiť a opätovne zaktívniť priradenie poverenej osobe na konkrétny obchodný prípad. Zrušenie priradenia sa uskutoční uplynutím dátumu platnosti, alebo je možné zrušenie vykonať nastavením dátumu platnosti do minulosti. Záznam o priradení nie je možné úplne vymazať z dôvodu evidencie historických záznamov.Poverenie na správu MOP

Hlavný subjekt (majiteľ PIN obálky) má možnosť v záložke „Poverenia“ pridať oprávanie „Manažér obchodných prípadov (Manažér OP)“ ktorejkoľvek zo svojich poverených osôb.Po pridelení oprávnenia bude poverená osoba spôsobilá vykonávať funkcie v tom istom rozsahu Manažérskych obchodných prípadov ako hlavný subjekt. Po prihlásení poverenej osoby, ktorej bolo pridelené oprávnenie Manažér OP bude sprístupnené menu „Manažérske funkcie“ a následne bude môcť priraďovať a odoberať obchodné prípady.
 
Poverená osoba, ktorej bolo pridelené oprávnenie Manažér OP nemá však možnosť vypnúť alebo zapnúť manažment obchodných prípadov v osobných nastaveniach subjektu.
 
Odosielanie notifikácie po zapnutí MOP

Notifikácie zo systému EKS budú generované podľa pridelených oprávnení na zákazkách alebo ponukách. To znamená, že v prípade zapnutej funkcionality MOP sú notifikovaní len tí, ktorí majú priradenú zákazku alebo ponuku.

Register partnerov verejného sektora

Kde možno zistiť podrobnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora a jeho fungovania?

Základný právny rámec je uvedený priamo v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo spravodlivosti SR sprístupnilo na svojom webe https://www.justice.gov.sk osobitnú sekciu venovanú registru partnerov verejného sektora. Postupne sú na nej publikované informácie týkajúce sa registra partnerov verejného sektora, a to aj vo forme často kladených otázok (FAQ).

Má Objednávateľ nejako aktívne konať, ak je predpoklad, že by úspešný Dodávateľ mal mať zapísaných svojich konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora?

Ak sú splnené podmienky pre zápis do registra partnerov verejného sektora a v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZRPVS), zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS, Zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť Zmluvy podľa týchto VZP tým nie sú dotknuté.

Nastavenie upozornení

Vážení používatelia, na základe Vašich požiadaviek sme pre Vás pripravili rozsiahlejší popis nastavenia upozornení (emailových notifikácií) v EKS. Manuál si môžete stiahnuť na linke nižšie.

Manuál pre nastavenie upozornení v EKS

Integračné rozhranie

Pre správcov a prevádzkovateľov informačných systémov sme pripravili integračné rozhranie umožňujúce využívať funkcionality EKS pomocou webových služieb.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v priložených dokumentoch.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA EKS API
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA EKS OAUTH